Strategický plán rozvoje dobrovolného svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras 2024 - 2030


Úvod

Tento strategický plán rozvoje (dále jen "Strategický plán") definuje cíle a priority Dobrovolného svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras (dále jen "Spolek") pro období 2024 - 2030. Strategický plán vychází z analýzy současného stavu Spolek a jeho okolí, zohledňuje vize a cíle jednotlivých členských obcí a reflektuje aktuální trendy a výzvy v oblasti rozvoje venkova. Strategický plán slouží jako kompas pro budoucí rozvoj Spolek a jeho členských obcí.

SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY
Jedinečná krajina: Moravský kras je proslulý svou unikátní krasovou krajinou s jeskyněmi, propadlinami a ponornými potoky.
Bohatá historie a kultura: Oblast Moravského krasu má bohatou historii a kulturu s mnoha památkami a tradicemi.
Aktivní občanská společnost: V oblasti působí mnoho aktivních spolků a organizací, které se podílí na rozvoji venkova.
Spolupráce obcí: Spolek umožňuje efektivní spolupráci mezi obcemi v oblasti rozvoje venkova.

SLABÉ STRÁNKY
Nedostatečná infrastruktura: V oblasti chybí některé důležité infrastrukturní prvky, v poměrně špatné stavu je dopravní infrastruktura, chybí také například vysokorychlostní internet.
Odliv mladých lidí: Z oblasti odchází mladí lidé za vzděláním a prací.
Nedostatek financí: Obce nemají dostatek financí na financování rozvojových projektů.

PŘÍLEŽITOSTI
Rozvoj cestovního ruchu: Moravský kras má velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu.
Podpora lokální ekonomiky: Podpora lokální ekonomiky může vést k vytváření nových pracovních míst a k zastavení odlivu mladých lidí.
Čerpání dotací: Existuje mnoho dotačních programů, které mohou obce využít na financování rozvojových projektů.

HROZBY
Klimatická změna: Klimatická změna může negativně ovlivnit životní prostředí a cestovní ruch v oblasti.
Nedostatek pracovních sil: Nedostatek pracovních sil může bránit rozvoji lokální ekonomiky.
Změny v legislativě: Změny v legislativě mohou ztížit práci obcí.

Vize

Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras bude do roku 2030 prosperujícím regionem s udržitelným rozvojem, atraktivním pro turisty i pro místní obyvatele, region podporující místní tradice.

Cíle

Rozvoj cestovního ruchu:
Rozšíření nabídky turistických produktů a služeb.
Prodloužení průměrné délky pobytu turistů v oblasti.
Zvýšení počtu turistů v oblasti.

Podpora lokální ekonomiky:
Vytvoření nových pracovních míst v oblasti.
Podpora malých a středních podniků v oblasti.
Zvýšení produktivity práce v oblasti.

Zlepšení kvality života:
Zvýšení dostupnosti infrastruktury v oblasti.
Zlepšení životního prostředí v oblasti.
Podpora kulturního a společenského života v oblasti.

Strategická opatření

Pro dosažení výše uvedených cílů bude Spolek realizovat následující strategická opatření:

Rozvoj marketingu a propagace: Spolek bude propagovat Moravský kras jako atraktivní turistickou destinaci. Chceme podporovat šetrný a udržitelný cestovní ruch, který respektuje specifika a hodnoty Moravského krasu.

Zlepšení infrastruktury: Spolek bude usilovat o zlepšení dopravní infrastruktury v oblasti, včetně rekonstrukce sítě polních (příp. lesních) cest a její doplnění, budování vysokorychlostního internetu a dalších zařízení pro obyvatele regionu.

Podpora podnikání: Spolek bude podporovat malé a střední podniky v oblasti. Chceme podpořit drobného podnikání a zemědělství, podporovat tvorbu pracovních míst a zvyšování kvalifikace pracovních sil.

Vzdělávání a rekvalifikace: Spolek bude podporovat vzdělávání a rekvalifikaci pracovní síly v oblasti.

Zlepšování kvality života: Spolek bude pracovat na zajišťování dostupnosti kvalitního bydlení, vzdělávání, sociálních služeb a infrastruktury pro všechny obyvatele Moravského krasu.

Ochrana životního prostředí: Spolek bude usilovat o ochranu životního prostředí v oblasti. Naši podporou budou mít aktivity vedoucí k ochraně a trvale udržitelnému využívání přírodních zdrojů Moravského krasu.

Podpora kulturního a společenského života: Spolek bude podporovat kulturní a společenský život v oblasti. Chceme podpora aktivity vedoucí k zachování a rozvoji kulturních tradic a hodnot Moravského krasu.

Zdroje financování

Evropské fondy:
Program rozvoje venkova (PRV)
Integrovaný regionální operační program (IROP)
Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Národní dotační programy:
Program Podpora regionálního rozvoje
Program na podporu sportu
Program na podporu kultury
Program na podporu cestovního ruchu

Vlastní zdroje svazku obcí:
Členské příspěvky obcí
Výnosy z pronájmu majetku
Poplatky za služby
Dotace od soukromých firem

Realizace Strategického plánu

Realizace Strategického plánu bude probíhat formou konkrétních projektů a aktivit, které budou realizovány Spolkem ve spolupráci s členskými obcemi a dalšími partnery. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!