Dotace a povinná publicita

Kompostéry pro Moravský kras - etapa II

Cílem projektu bylo pořízení 1475 ks zahradních kompostérů pro občany s trvalým pobytem ve vybraných obcí žadatele (Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras) pro ukládání biologicky rozložitelného materiálu rostlinného původu z jednotlivých domácností a soukromých pozemků. Doprovodným zařízením bylo pořízení 5 štěpkovačů větví přiměřeného výkonu, které budou sloužit ke zpracování dřevního odpadu, který vzniká převážně v jarních a podzimních měsících průřezem ovocných a jiných stromů.

Celkové způsobilé náklady:    13 316 143,37  Kč
Celková výše dotace:             10 427 817,51  Kč
Vlastní zdroje spolku:             2 888 325,86  Kč


Výměna zkušeností pro rozvoj obcí mikroregionu Moravský Kras (2021)

V rámci dotačního programu Ministerstva místního rozvoje Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2021, získal spolek dotaci na vzdělávání se zástupců obce v samosprávě a výměnu zkušeností dobré praxe (péče o zeleň, odpadové hospodářství, udržení života na vesnici), a také na prezentační materiály.

Celkové způsobilé náklady:    286 050,00 Kč
Celková výše dotace:             200 000,00 Kč
Vlastní zdroje spolku:                86 050,00 Kč


Vytvoření strategických dokumentů pro Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras (2019-2020)
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010086

Předmětem projektu je vytvoření 35 strategických dokumentů,které budou definovat cíle Spolku a jeho obcí dle jejich preferencí a budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti celkového rozvoje, veřejné správy, dopravní infrastruktury, technické infrastruktury,veřejného prostranství, správy majetku, krizového řízení, sportu a cestovního ruchu. Potřebnost realizace projektu vychází z požadavků z vedení a provozu spolku a obcí Březina, Vilémovice, Sloup, Habrůvka, Šošůvka, Olomoučany a Vysočany. Na realizaci projektu město získalo finanční podporu EU. Konkrétně je projekt financován z Operačního programu Zaměstnanost. O případných aktualitách v projektu Vás budeme informovat.

Celkové způsobilé náklady:     3 417 645,00 Kč
Celková výše dotace:               3 246 762,75 Kč
Vlastní zdroje spolku:                   170 882,25 Kč


Předcházení vzniku odpadů v Moravském krasu (2017-2018)
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003900

Pro potřeby občanů spádové oblasti budou v rámci dotačního projektu pořízeny zahradní kompostéry pro uložení biologicky rozložitelných odpadů z domácnosti a kultivace soukromých pozemků (zahrad). Pro předcházení vzniku dřevitého odpadu v zájmovém území budou pořízeny štěpkovače přiměřeného výkonu, které budou bezplatně zapůjčovány fyzickým osobám za účasti pověřeného pracovníka, který bude proškolen a seznámen s obsluhou stroje. Tyto technologie budou využívány ke zpracování dřevního odpadu.

          Celkové způsobilé náklady:     9 298 998,00 Kč    
          Celková výše dotace:               7 904 148,30 Kč
          Vlastní zdroje spolku:                1 394 849,70 Kč


          Společně se vzděláváme a sdílíme poznatky dobré praxe (2019)

V rámci dotačního programu Ministerstva místního rozvoje Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2019, získal spolek dotaci na vzdělávání se zástupců obce v samosprávě, sdílení poznatků dobré praxe (péče o zeleň, odpadové hospodářství, udržení života na vesnici), a také na prezentační materiál samotného Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras, kde je prezentován spolek a jsou představeny jednotlivé obce spolku.

Celkové způsobilé náklady:      432 500,00 Kč
Celková výše dotace:                300 000,00 Kč
Vlastní zdroje spolku:                 132 500,00 Kč


Vytvořte si webové stránky zdarma!