Dotace a povinná publicita

 

Vytvoření strategických dokumentů pro Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras

Spolek pro rozvoj venkova bude v období květen 2019 - srpen 2020 realizovat projekt, jehož hlavním cílem bude optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě prostřednictvím posílení strategického řízení. Hlavním nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vytvoření tematických koncepcí a analytických dokumentů pro 7 obcí spolku. Konkrétně se jedná o obce: Březina, Vilémovice, Sloup, Habrůvka, Šošůvka, Olomoučany a Vysočany. V těchto obcích bude vytvořeno celkem 35 strategických a analytických dokumentů.

Jednotlivé dokumenty budou zpracovány pro celé katastrální území vybraných obcí a budou definovat dlouhodobé cíle obcí. Dokumenty napomůžou k účelnému a efektivnímu hospodaření ve vybraných oblastech. Na realizaci projektu město získalo finanční podporu EU. Konkrétně je projekt financován z Operačního programu Zaměstnanost. O případných aktualitách v projektu Vás budeme informovat.

Celkové způsobilé náklady:     3 417 645,00 Kč
Celková výše dotace:               3 246 762,75 Kč
Vlastní zdroje spolku:                   170 882,25 Kč


Předcházení vzniku odpadů v Moravském krasu

Pro potřeby občanů spádové oblasti budou v rámci dotačního projektu pořízeny zahradní kompostéry pro uložení biologicky rozložitelných odpadů z domácnosti a kultivace soukromých pozemků (zahrad). Pro předcházení vzniku dřevitého odpadu v zájmovém území budou pořízeny štěpkovače přiměřeného výkonu, které budou bezplatně zapůjčovány fyzickým osobám za účasti pověřeného pracovníka, který bude proškolen a seznámen s obsluhou stroje. Tyto technologie budou využívány ke zpracování dřevního odpadu.

                   Celkové způsobilé náklady:     9 319 809,62 Kč    
                   Celková výše dotace:               7 921 838,17  Kč
                   Vlastní zdroje spolku:                1 397 971,45 Kč